Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md
czesc_2_S

README.md

Analiza danych sondażowych w R

Dariusz Szklarczyk Agnieszka Otręba - Szklarczyk, Fundacja Rozwoju Badań Społecznych

Opis warsztatu

Wśród badaczy społecznych korzystających używających R do pracy z danymi panuje dość powszechna zgoda, że dużo łatwiej jest w R zbudować np. model regresji liniowej, niż przygotować dane do analizy i wykonać najprostsze, a najpowszechniej stosowane w praktyce analizy, np. rozkłady procentowe dla wielokrotnych odpowiedzi czy tabele krzyżowe. Tymczasem, ze względu na dużą liczbę zmiennych kategorialnych stosowanych w badaniach społecznych, zwłaszcza sondażowych, umiejętność ta jest niezbędna zarówno na etapie wstępnej eksploracji danych, jak i prezentowania prostych zależności. Jednocześnie trudności w przeprowadzeniu prostych, a niezbędnych operacji, skutecznie zniechęcają (niesłusznie!) do nauki R osoby, które przyzwyczaiły się do prostego i błyskawicznego ich sporządzaniu przy pomocy komercyjnych pakietów, takich jak SPSS czy Statistica. Celem warsztatu jest zaprezentowanie najbardziej przydatnych funkcji i pakietów służących przygotowaniu danych z badań sondażowych do analizy (m.in. pakiet dplyr) i analizie danych sondażowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych kategorialnych i zależności między nimi (m.in. rozkłady procentowe, wielokrotne odpowiedzi, tabele krzyżowe). Nacisk zostanie również położony na przygotowanie planu analizy. Aby zmaksymalizować użyteczność R w kontekście badań sondażowych, zaprezentowane zostaną również pakiety i funkcje służące do doboru próby (m.in. sampling) oraz ważenia danych sondażowych (weights). Warsztat adresowany jest w szczególności dla badaczy społecznych, politologów, socjologów, badaczy rynku i innych osób, które w pracy zawodowej analizują dane sondażowe i chcieliby zacząć robić to w R, z naciskiem na analizę refleksyjną, niezautomatyzowaną.

Plan warsztatu

  1. Przygotowanie danych do analizy – czyszczenie bazy danych, rekodowanie danych.
  2. Eksploracja danych sondażowych – przygotowanie planu analizy, zestawy wielokrotnych odpowiedzi, statystyki opisowe, wizualizacja danych.
  3. Analiza zależności między danymi sondażowymi – tabele krzyżowe, analiza korespondencji, analiza zależności między zmiennymi ilościowymi, tworzenie indeksów.
  4. Dobór próby losowej (prostej, warstwowanej) i ważenie próby (klasyczne oraz rake weights).

Wymagane pakiety

dplyr, sampling, weights, questionr, ca, ggplot, gmodels

Wymagane od uczestników umiejętności i wiedza

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem analizy danych sondażowych, społecznych. Mile widziane podstawowe doświadczenie w prowadzeniu badań sondażowych, ankiet itp.

Wymagania wstępne do wykonania przed warsztatem

Zainstalowanie R, RStudio. Dane zostaną przekazane w trakcie wartsztatu.

Język warsztatu

polski