Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Klasyfikacja wieloetykietowa z pakietem R

Paweł Teisseyre, Instytut Podstaw Informatyki PAN

Opis warsztatu

Celem warsztatów jest przedstawienie problemu klasyfikacji wieloetykietowej oraz pokazanie jak wykorzystać R do modelowania danych z wieloma etykietami. W klasycznym problemie klasyfikacji modelujemy zależność między zmienną odpowiedzi (najczęściej binarną) a zmiennymi objaśniającymi. W klasyfikacji wieloetykietowej rozważamy wiele binarnych zmiennych odpowiedzi jednocześnie. W ostatnich latach klasyfikacja wieloetykietowa wzbudziła bardzo duże zainteresowanie. Metody klasyfikacji wieloetykietowej są stosowane w wielu dziedzinach, takich jak automatyczna kategoryzacja tekstów, rozpoznawanie obrazów, modelowanie wielozachorowalności (współwystępowanie wielu chorób jednocześnie), przewidywanie skutków ubocznych leków i wiele innych. Podczas warsztatów opowiem o popularnych metodach stosowanych w klasyfikacji wieloetykietowej (takich jak łańcuchy klasyfikatorów). Podczas części praktycznej zajmiemy się analizą rzeczywistych zbiorów danych.

Plan warsztatu

Część 1: teoria (omówienie problemu, przegląd metod). Część 2: analiza danych rzeczywistych.

Wymagane pakiety

mldr

Wymagane od uczestników umiejętności i wiedza

Podstawowa znajomość metod klasyfikacji i regresji.

Wymagania wstępne do wykonania przed warsztatem

Brak

Język warsztatu

polski