Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Efektywna i efektowna wizualizacja w ggplot2

Piotr Ćwiakowski, Uniwersytet Warszawski

Opis warsztatu

Przedstawienie zaawansowanych funkcji i rozszerzeń pakietu ggplot2. Po warsztacie użytkownik zna zaawansowane możliwości pakietu ggplot2 (m. in. interaktywne wykresy) oraz poznał zasady poprawnej wizualizacji danych

Plan warsztatu

  1. Wprowadzenie do tidyverse, grammar of graphics i ggplot2
  2. Zasady działania ggplot2
  3. Przegląd geometrii w ggplot2 (z szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych i nietypowych
  4. Przegląd rozszerzeń do ggplot2
  5. Sztuka tworzenia wykresów
  6. Tworzenie złożonych i zaawansowanych wykresów w ggplot2 w praktyce

Wymagane pakiety

tidyverse, ggplot2 extensions

Wymagane od uczestników umiejętności i wiedza

Podstawowy R, mile widziane doświadczenie w analizie danych (niekoniecznie w R)

Wymagania wstępne do wykonania przed warsztatem

Zainstalowanie R (z opcjonalną, ale rekomendowaną nakładką R Studio), zainstalowanie pakietu tidyverse i wybranych pakietów z rodziny ggplot2 extensions

Język warsztatu

polski