Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Interaktywne wizualizacje w R i plotly - case study

Piotr Ocalewicz, Ocado Technology

Opis warsztatu

Celem warsztatu jest zapoznanie użytkowników z możliwościami tworzenia interaktywnych wizualizacji danych korzystając z połączenia środowisk R, plotly oraz leaflet. To świetna okazja, żeby rozszerzyć swoje umiejętności w zakresie wizualizacji danych i nauczyć się tworzyć ciekawe i niebanalne podsumowania swojej pracy.

Warsztat prowadzony będzie w formie 'case study' - przejdziemy krok po kroku przez kolejne kroki analizy od krótkiego zapoznania się z danymi, poprzez stworzenie różnych interaktywnych wizualizacji aż po rozwiązanie problemu, który przed sobą postawiliśmy.

W trakcie warsztatu stworzymy kompletny dokument w formacie html zawierający podsumowanie analizowanych danych oraz stworzone przez nas grafiki. Omówimy zarówno podstawowe rodzaje wykresów, te bardziej zaawansowane jak również sposoby ich połączenia w jednym, estetycznym podsumowaniu.

W trakcie szkolenia każdy uczestnik otrzyma wydrukowane 'ściągawki' zawierające najważniejsze funkcje i składnię omawianych pakietów.

Plan warsztatu

  • Omówienie zbioru danych i problemu do rozwiązania
  • Krótkie wprowadzenie do pakietów ggplot2 oraz rmarkdown
  • Środowisko plotly i jego współpraca z R
  • Podstawowe typy wykresów
  • Zaawansowane wykresy i sposoby ich edycji
  • Dynamiczne zmienianie zawartości wykresów - guziki, suwaki itd.
  • Interaktywna wizualizacja na mapach
  • Podsumowanie warsztatu i wyników analizy

Wymagane pakiety

dplyr, ggplot2, rmarkdown, knitr, plotly, ggmap, leaflet, flexdashboard, ggiraph

Wymagane od uczestników umiejętności i wiedza

Umiejętność tworzenia wykresów w R i co najmniej podstawowa znajomość pakietów ggplot2 i dplyr. Mile widziana znajomość markdown.

Wymagania wstępne do wykonania przed warsztatem

Pakiety do zainstalowania: dplyr, ggplot2, rmarkdown, knitr, plotly, ggmap, leaflet, flexdashboard, ggiraph. Zainstalowane środowiska RStudio. Darmowe konto w serwisie www.plot.ly

Język warsztatu

polski