Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md
beer.csv
kod_warsztaty.R
materiały z zajęć Ordynacja.pdf
miasta.csv
trees.csv
wRozenie_oRdynacja_waRsztaty.Rproj

README.md

Wróżenie z punktów - ordynacja w eksploracji danych

Marcin K. Dyderski, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

Opis warsztatu

Warsztaty zakładają wprowadzenie do technik ordynacji - uporządkowania punktów w przestrzeni cech i redukcji wielowymiarowości do postaci zdatnej do wyrażenia za pomocą prostego wykresu. Ordynacja może być sama w sobie metodą do wykazania pewnych prawidłowości, może też jednak stanowić źródło do wyszukiwania zależności, które chcemy/musimy przedstawić później w bardziej wysublimowany sposób.

Celem warsztatów jest wskazanie możliwości zastosowania podstawowych technik ordynacyjnych do wyszukania zależności pomiędzy danymi. Planuję podczas warsztatów przeanalizować wraz z Uczestnikami trzy zbiory danych, w których będziemy szukać zależności związanych z problemem analitycznym. Oprócz tego chciałbym krótko omówić przykłady zastosowania tego typu analiz oraz najczęściej popełniane błędy.

Uczestnicy podczas warsztatów nauczą się:

 1. jak przygotować dane do analiz z zastosowaniem ordynacji
 2. w jaki sposób wykonać analizę głównych składowych (PCA), analizę korespondecji (CA) oraz kanoniczną analizę korespondencji (CCA)
 3. w jakich warunkach dana analiza może być zastosowana, jakie ma wady oraz jakie ma ograniczenia
 4. w jaki sposób interpretować uzyskane wyniki oraz jak przedstawić je graficznie w sposób przystępny i estetyczny

Plan warsztatu

 1. Czym jest ordynacja - wprowadzenie
 2. Podział metod, zastosowania i przykłady
 3. Przygotowanie danych, transformacje
 4. Przypadek 1 - czym się różnią drzewa?
 5. Przypadek 2 - co wpływa na naszą ocenę piwa?
 6. Przypadek 3 - czym się różnią od siebie miasta?
 7. Podsumowanie + informacje gdzie szukać dalej

Wymagane pakiety

vegan, ggplot2, gridExtra, scales

Wymagane od uczestników umiejętności i wiedza

Podstawowa znajomość R: operacje na data.frame'ach, macierzach i listach, umiejętność tworzenia wykresów w pakiecie ggplot2

Wymagania wstępne do wykonania przed warsztatem

komputer z R oraz zainstalowanymi pakietami

Język warsztatu

polski