Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md
snairShiny.zip

README.md

Social Network Analysis w R

Michał Wojtasiewicz, Instytut Podstaw Informatyki PAN

Opis warsztatu

Celem warsztatu jest zaznajomienie uczestników z tematyką analizy danych w sieciach społecznych. Ćwiczenia praktyczne zostaną przeprowadzone w głównej mierze przy użyciu pakietu igraph. Dziedzina Social Network Analysis (SNA) jest teraz jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin uczenia maszynowego. Z racji powszechności występowania sieci społecznych (np. Facebook, Instagram, LinkedIn, problemy optymalizacyjne, sieci systemów rekomendujących, sieć połączeń mailowych) zapotrzebowanie na algorytmy i coraz bardziej zaawansowane rozwiązania stale wzrasta. Naturalną metodą zapisu sieci jest graf czyli zbiór wierzchołków i krawędzi. Dzięki łatwej w konstrukcji strukturze, zapis grafowy pozwala na skuteczne rozwiązywanie szerokiego zakresu problemów data miningowych. Na zajęciach warsztatowych uczestnicy zapoznają się z tematyką SNA, głównym problemami oraz popularnymi rozwiązaniami tych problemów. Nauczą się wyznaczać grupy podobnych elementów sieci (np. grupa znajomych), kluczowe ze względu przesyłania informacji elementy sieci (np. bottlenecki), podgrupy elementów pozornie niepowiązanych (np. grupa klientów kupujących ten sam produkt) oraz użycia sieci do szeregowania zadań (kolorowanie zwarte).

Plan warsztatu

  1. Wprowadzenie do tematyki SNA.
  2. Omówienie przykładowej sieci poprzez strukturę grafu.
  3. Analiza skupień w sieci społecznej.
  4. Wyznaczenie różnych rodzajów najbardziej wpływowych elementów sieci.
  5. Wprowadzenie do systemów rekomendujących.
  6. Szeregowania zadań z restrykacją braku przestoju.

Wymagane pakiety

"igraph", "Matrix", "visNetwork"

Wymagane od uczestników umiejętności i wiedza

Podstawowa znajomość języka R.

Wymagania wstępne do wykonania przed warsztatem

Pobranie przykładowego grafu oraz wymaganych pakietów.

Język warsztatu

polski