Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Nie pisz kodu, pisz prozę - wprowadzenie do pakietu dplyr

Bartłomiej Tartanus, OSA/Sages

Opis warsztatu

Ramki danych w R (data.frame) są niezbędne do pracy z danymi w postaci tabelarycznej. Jednak często przetwarzanie takich ramek przy użyciu czystego R prowadzi do wielokrotnego powtarzania nazw ramki czy kolum w celu np przefiltrowania wierszy lub niewygodnego doklejania kolumn w przypadku rozszerzania ramki. Taki kod często bywa nieczytelny i nie do końca oddaje intencje autora. Do takiego kodu ciężko wrócić za jakiś czas i przypomnieć sobie "co ja tutaj chciałem zrobić". Wtedy mamy faktycznie do czynienia z "kodem". Czy tak musi być już zawsze? Na szczęście nie. Z pomocą przychodzi pakiet dplyr, który pozwoli nam pisać "prozę" - nasz kod będzie o wiele czytelniejszy.

Plan warsztatu

Wymagane pakiety

dplyr

Wymagane od uczestników umiejętności i wiedza

Podstawowa znajomość R - operacje na wektorach, tworzenie ich oraz znajomość ramek danych.

Wymagania wstępne do wykonania przed warsztatem

R, RStudio

Język warsztatu

polski