Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Kiedy brakuje wydajności... R i C++ = Rcpp

Zygmunt Zawadzki, zstat

Opis warsztatu

Celem warsztatu jest nauczenie użytkowników wykorzystania pakietu Rcpp pozwalającego wykorzystać kod C++ w R w celu przyspieszenia krytycznych fragmentów obliczeń.

Uczestnik po skończonym warsztacie będzie potrafił:

 • przedstawić różnice w modelu zarządzania pamięcią w R i C++ i omówić konsekwencje które się z tym wiążą.
 • stworzyć prosty pakiet R wykorzystujący kod C++.
 • wykorzystać pakiet profvis do wyszukania najbardziej gorącego fragmentu kodu, który potencjalnie mógłby zostać przepisany z wykorzystaniem Rcpp.

Plan warsztatu

Wprowadzenie do Rcpp: Część I:

 • kompilacja pierwszej funkcji wykorzystującej C++ w R.
 • omówienie różnic pomiędzy językiem interpretowanym i kompilowanym na przykładzie R i Rcpp.
 • Szczegółowe omówienie struktur R dostępnych w C++ (NumericVector i NumericMatrix)
 • Przedstawienie STL - standardowej biblioteki szablonów jako dodatkowych struktur danych gotowych do wykorzystania.
 • Praktyczne prezentacja modeli zarządzania pamięcią w C++ - stworzenie kilku mini-funkcji prezentujących możliwe konsekwencje błędnej interakcji R i C++.

Cześć II:

 • profilowanie kodu z wykorzystaniem Rprof.
 • wprowadzenie biblioteki RcppArmadillo do obliczeń macierzowych w C++.
 • Stworzenie prostego samplera Gibbsa wykorzystującego RcppArmadillo i funkcje R dostępne po stronie C++.

Wymagane pakiety

Rcpp, RcppArmadillo, profvis

Wymagane od uczestników umiejętności i wiedza

Podstawy programowania w R:

 • operacje na macierzach.
 • pętle for.

Znajomość C++ nie jest wymagana. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące tego języka zostaną omówione w trakcie warsztatów.

Wymagania wstępne do wykonania przed warsztatem

W przypadku systemu Windows pobranie i instalacja:

Linux:

 • wszystko powinno być zainstalowane (potrzebny jest kompilator gcc z obsługą standardu C++11 - jednak wszystkie w miarę nowe wersje powinny go mieć).

Mac:

 • zainstalowane XCode.

Język warsztatu

polski