Szablon artykułu Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Akustyków dla środowiska LaTeX.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
oska.cls
przyklad_bibliografii_OSKA.bib
sample_rys1.png
szablon_artykulu_OSKA.tex

README.md

OSKA_artykul

Szablon artykułu Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Akustyków dla środowiska LaTeX.

Prosimy korzystać z zaproponowanego formatowania. Na wszelkie uwagi i sugestie dotyczące ulepszenia szablonu chętnie odpowiemy - prosimy kierować je na jeden z adresów podanych w nagłówku pliku oska.cls, lub dodać issue.

Zawartość:

oska.cls - klasa bazowa dla artykułu na Ogólnopolską Studencką Konferencję Akustyków

szablon_artykulu_OSKA.tex - plik z poleceniami preambuły oraz przykładową zawartością i wytycznymi do pisania artykułu

przyklad_bibliografii_OSKA.bib