Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #212 from StoyanDimitrov/master

Update Bulgarian translation of the application
  • Loading branch information...
sdottaka committed Oct 24, 2019
2 parents 2ff201b + abde680 commit bd1f175e1ad75ea90451db5324d0d709cd578a5c
Showing with 76 additions and 76 deletions.
  1. +76 −76 Translations/WinMerge/Bulgarian.po
@@ -1,4 +1,4 @@
# Released under the "GNU General Public License"
# Released under the "GNU General Public License"
#
# Translators:
# * sld <sld at mail.bg>
@@ -9,7 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: WinMerge\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.winmerge.org/\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-03 15:00+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-10-14 13:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-24 12:25+0300\n"
"Last-Translator: Стоян <stoyan от гмаил>\n"
"Language-Team: Bulgarian <winmerge-translate@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: bg\n"
@@ -386,7 +387,7 @@ msgid "&Delete\tDel"
msgstr "&Изтриване\tDel"

msgid "&Customize Columns..."
msgstr "&Нагласи колоните..."
msgstr "&Избиране на колони…"

msgid "Generate &Report..."
msgstr "Изготвяне на &отчет…"
@@ -431,7 +432,7 @@ msgid "Print Previe&w"
msgstr "П&реглед преди отпечатване"

msgid "&Convert Line Endings to"
msgstr "Си&мвол за край на реда"
msgstr "Про&меняне на знака за нов ред"

msgid "&Merge Mode\tF9"
msgstr "Режим на &сливане\tF9"
@@ -443,16 +444,16 @@ msgid "&File Encoding..."
msgstr "Избиране на &кодировка…"

msgid "Recompare As"
msgstr ""
msgstr "Сравняване като"

msgid "&Text"
msgstr "&Текст"
msgstr "&Текстови файлове"

msgid "&XML"
msgstr "&XML"
msgstr "Файлове на &XML"

msgid "&Binary"
msgstr "&Двоичен"
msgstr "&Двоични файлове"

msgid "&Image"
msgstr "&Изображения"
@@ -650,7 +651,7 @@ msgid "Comp&are"
msgstr "&Сравняване"

msgid "Compare Non-hor&izontally..."
msgstr ""
msgstr "Нехоризонтално &сравняване…"

msgid "Compare Non-hor&izontally"
msgstr "Нехоризонтално &сравняване"
@@ -892,7 +893,7 @@ msgid "Contributors"
msgstr "Дарители"

msgid "Select Files or Folders"
msgstr "Избор на файове или папки…"
msgstr "Избиране на файове или папки…"

msgid "&1st File or Folder"
msgstr "Файл или папка №&1"
@@ -1046,7 +1047,7 @@ msgid "Wh&ole file"
msgstr "В &целия файл"

msgid "Find Pre&v"
msgstr ""
msgstr "Търсене &назад"

msgid "&Replace"
msgstr "&Заменяне"
@@ -1205,7 +1206,7 @@ msgid "Open to e&xternal editor"
msgstr "Отваряне с външе&н редактор"

msgid "Display Columns"
msgstr "Показване на колони"
msgstr "Видими колони"

msgid "Move &Up"
msgstr "На&горе"
@@ -1316,7 +1317,7 @@ msgid "&Automatic rescan"
msgstr "&Автоматично сканиране"

msgid "&Preserve original EOL chars"
msgstr "&Запазване на изходните знаци за край на реда"
msgstr "&Запазване на изходните знаци за нов ред"

msgid "Tabs"
msgstr "Табулатор"
@@ -2532,73 +2533,73 @@ msgid "Extension"
msgstr "Разширение"

msgid "Left Size"
msgstr "Размер на лявата част"
msgstr "Размер ляво"

msgid "Right Size"
msgstr "Размер на дясната част"
msgstr "Размер дясно"

msgid "Middle Size"
msgstr "Размер на средната част"
msgstr "Размер средата"

msgid "Right Size (Short)"
msgstr "Размер от дясно (кратък)"
msgstr "Размер дясно (кратък)"

msgid "Left Size (Short)"
msgstr "Размер от ляво (кратък)"
msgstr "Размер ляво (кратък)"

msgid "Middle Size (Short)"
msgstr "Размер на средната част (кратък)"
msgstr "Размер средата (кратък)"

msgid "Left Creation Time"
msgstr "Време за направа на лявата част"
msgstr "Дата на създаване ляво"

msgid "Right Creation Time"
msgstr "Време за направа на дясната част"
msgstr "Дата на създаване дясно"

msgid "Middle Creation Time"
msgstr ""
msgstr "Дата на създаване средата"

msgid "Newer File"
msgstr "Нови файлове"
msgstr "По-нов файл"

msgid "Left File Version"
msgstr "Версия на левия файл"
msgstr "Версия ляв файл"

msgid "Right File Version"
msgstr "Версия на десния файл"
msgstr "Версия десен файл"

msgid "Middle File Version"
msgstr ""
msgstr "Версия среден файл"

msgid "Short Result"
msgstr "Бързи резултати"

msgid "Left Attributes"
msgstr "Атрибути от ляво"
msgstr "Атрибути ляво"

msgid "Right Attributes"
msgstr "Атрибути от дясно"
msgstr "Атрибути дясно"

msgid "Middle Attributes"
msgstr ""
msgstr "Атрибути средата"

msgid "Left EOL"
msgstr "Ляв EOL"
msgstr "Знак за нов ред ляво"

msgid "Middle EOL"
msgstr ""
msgstr "Знак за нов ред средата"

msgid "Right EOL"
msgstr "Десен EOL"
msgstr "Знак за нов ред дясно"

msgid "Left Encoding"
msgstr "Лява кодировка"
msgstr "Кодиравка ляво"

msgid "Right Encoding"
msgstr "Дясна кодировка"
msgstr "Кодиравка дясно"

msgid "Middle Encoding"
msgstr ""
msgstr "Кодиравка средата"

msgid "Ignored Diff."
msgstr "Пренебрегнати различия."
@@ -2608,16 +2609,16 @@ msgid "Binary"
msgstr "Двоичен"

msgid "Unable to compare files"
msgstr "Не може да се сравнят файловете"
msgstr "Не може да бъде извършено сравняване на файлове"

msgid "Item aborted"
msgstr "Прекъснат файл"
msgstr ""

msgid "File skipped"
msgstr "Пропуснат файл"

msgid "Folder skipped"
msgstr "Пропусната директория"
msgstr "Пропусната папка"

#, c-format
msgid "Left only: %1"
@@ -2672,13 +2673,13 @@ msgid "Text files are identical"
msgstr "Текстовите файлове са еднакви"

msgid "(Middle and right are identical)"
msgstr "(Средно и дясно са еднакви)"
msgstr "(Среда и дясно са еднакви)"

msgid "(Left and right are identical)"
msgstr "(Лявото и дясното са еднакви)"
msgstr "(Ляво и дясно са еднакви)"

msgid "(Left and middle are identical)"
msgstr "(Лявата и средната са еднакви)"
msgstr "(Ляво и среда са еднакви)"

msgid "Text files are different"
msgstr "Текстовите файлове са различни"
@@ -2695,110 +2696,110 @@ msgid "%1 items selected"
msgstr "%1 избрани обекта"

msgid "Filename or folder name."
msgstr "Име на папката или файла."
msgstr "Име на папка или файл."

msgid "Subfolder name when subfolders are included."
msgstr "Име на подпапката, когато са включени подпапките."
msgstr "Име на подпапка, при включени подпапки."

msgid "Comparison result, long form."
msgstr "Резултат на сравнението, дълга форма."

msgid "Left side modification date."
msgstr "Дата на промяна на лявата страна."
msgstr "Дата на промяна на лявата секция."

msgid "Right side modification date."
msgstr "Дата на промяна на дясната страна."
msgstr "Дата на промяна на дясната секция."

msgid "Middle side modification date."
msgstr "Дата на промяна на средната част."
msgstr "Дата на промяна на средната секция."

msgid "File's extension."
msgstr "Разширение на файла."

msgid "Left file size in bytes."
msgstr "Размер на левия файл в байта."
msgstr "Размер на файла отляво в байтове."

msgid "Right file size in bytes."
msgstr "Размер на десния файл в байта."
msgstr "Размер на файла отдясно в байтове."

msgid "Middle file size in bytes."
msgstr ""
msgstr "Размер на файла всредата в байтове."

msgid "Left file size abbreviated."
msgstr "Съкратен размер на файла в ляво."
msgstr "Съкратен размер на файла отляво."

msgid "Right file size abbreviated."
msgstr "Съкратен размер на файла в дясно."
msgstr "Съкратен размер на файла отдясно."

msgid "Middle file size abbreviated."
msgstr ""
msgstr "Съкратен размер на файла всредата."

msgid "Left side creation time."
msgstr "Дата на създаване на лявата страна."
msgstr "Дата на създаване на лявата секция."

msgid "Right side creation time."
msgstr "Дата на създаване на дясната страна."
msgstr "Дата на създаване на дясната секция."

msgid "Middle side creation time."
msgstr ""
msgstr "Дата на създаване на средната секция."

msgid "Tells which side has newer modification date."
msgstr "Показва коя страна има по-нова дата на промяна."
msgstr "Показва коя секция има късна дата на промяна."

msgid "Left side file version, only for some filetypes."
msgstr "Версия на файла от ляво, само за файлове от еднакъв тип."
msgstr "Версия на файла вляво, само за файлове от един вид."

msgid "Right side file version, only for some filetypes."
msgstr "Версия на файла от дясно, само за файлове от еднакъв тип."
msgstr "Версия на файла вдясно, само за файлове от един вид."

msgid "Middle side file version, only for some filetypes."
msgstr ""
msgstr "Версия на файла всредата, само за файлове от един вид."

msgid "Short comparison result."
msgstr "Кратки резултати на сравняване."
msgstr "Кратък резултат от сравнението."

msgid "Left side attributes."
msgstr "Атрибути на лявата страна."
msgstr "Атрибути на лявата секция."

msgid "Right side attributes."
msgstr "Атрибути на дясната страна."
msgstr "Атрибути на дясната секция."

msgid "Middle side attributes."
msgstr ""
msgstr "Атрибути на средната секция"

msgid "Left side file EOL type"
msgstr "EOL тип на левия файл"
msgstr "Знакът за нов ред на файла отляво."

msgid "Right side file EOL type"
msgstr "EOL тип на десния файл"
msgstr "Знакът за нов ред на файла отдясно."

msgid "Middle side file EOL type"
msgstr ""
msgstr "Знакът за нов ред за файла всредата."

msgid "Left side encoding."
msgstr "Кодировка на лявата страна."
msgstr "Кодировка на лявата секция."

msgid "Right side encoding."
msgstr "Кодировка на дясната страна."
msgstr "Кодировка на дясната секция."

msgid "Middle side encoding."
msgstr ""
msgstr "Кодиравка на средната секция."

msgid ""
"Number of ignored differences in file. These differences are ignored by "
"WinMerge and cannot be merged."
msgstr ""
"Брой на игнорираните разлики във файл. Тези разлики са игнорирани от "
"WinMerge и не могат да бъдат смесени."
"Брой пренебрегнати различия във файла. Тези различия са прескочени от "
"WinMerge и не могат да бъдат сливани."

msgid ""
"Number of differences in file. This number does not include ignored "
"differences."
msgstr ""
"Брой на различията във файл. Този брой не включва игнорираните разлики."
"Брой различия във файла. Не включва пренебрегнатите различия."

msgid "Shows an asterisk (*) if the file is binary."
msgstr "Покажи звездичка (*), ако файлът е двоичен."
msgstr "Показва звездичка (*), ако файлът е двоичен."

#, c-format
msgid "Compare %1 with %2"
@@ -2906,8 +2907,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Намерена е различна кодова страница в левия (cp%d) и десния (cp%d) файл. \n"
"Показването на всеки файл с неговата кодова страница ще даде по-добра видимост, но "
"сравняването или копирането ще е опасно.\n"
"Искате ли файловете да се обработват, използвайки зададената кодова страница на "
"сливането или копирането ще е рисковано.\n"
"Желаете ли файловете да бъдат третирани със зададената кодова страница на "
"Windows (препоръчително)?"

msgid "Information lost due to encoding errors: both files"
@@ -3293,4 +3294,3 @@ msgid ""
"$file: Path name of the current file\n"
"$linenum: Line number of the current cursor position"
msgstr ""

0 comments on commit bd1f175

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.