Podstawy biznesu i ochrona własności intelektualnej
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Politechnika Wrocławska: pwr-binsi-pbiowi

Podstawy biznesu i ochrona własności intelektualnej

Licencja

Double licensed under Beerware/WTFPL. Rób, co chcesz, byle autorzy nie zostali posądzeni o plagiat z Ciebie, a jeśli ich spotkasz, możesz postawić im piwo.

Autorzy: Bartosz Jabłoński

Zaliczenie:

Kolokwium 1: 2016-11-25 (2 grupy, podzielone alfabetycznie, test)

Poprawka 1: 2016-12-02 (Tu będzie tylko 1 grupa)

Kolokwium 2: ???

Poprawka 2: ???

Zaliczenie końcowe: (Kolokwium1.ocena + Kolokwium2.ocena)/2

Wykład 2

Zagadnienia na kolokwium:

  • Twórcza destrukcja