Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
70 lines (49 sloc) 2.79 KB
description
İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 💻 notlarını içerir 📚

🏫 Istanbul University - CE

🙋‍♂️ Hoş Geldin

Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile gelişime ortak olabilirsin.

💡 İçerik Desteğinde Bulunma veya Fikir Belirtme

👷‍ Sayfaların Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı

- 📚 Dönem
 - 🔰 Dersin Adı
  - 📚 Ders İçeriği
  - 📕 Öğrenci Notları
  - 📃 Sınav Soruları
  - 📁 Ek Kaynaklar
  - ...
 - ...
- ...
...

🌍 Tüm YEmreAk İçerikleri

YEmreAK tüm içerikleri (her sütun bir web sitesidir)

💖 Destek ve İletişim

Github LinkedIn Website Mail Destek

Patreon

🔏 Lisans

The MIT License © Yunus Emre Ak

YEmreAk

You can’t perform that action at this time.