Skip to content
Permalink
Browse files

CHANGELOG yapısı güncellendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 10, 2019
1 parent 53c5d8f commit 02f7604b3a3d30fb356b0c4bc34ea1d5e856b11a
Showing with 12 additions and 7 deletions.
  1. +1 −1 .ygitchangelog.rc
  2. +11 −6 CHANGELOG.md
@@ -87,7 +87,7 @@ section_regexps = [
r'\bekle|\boluş|(\byeni )|\b[cC]reate|\barttır|\bartır' r'\bekle|\boluş|(\byeni )|\b[cC]reate|\barttır|\bartır'
]), ]),
('🌌 Değişikler', [ ('🌌 Değişikler', [
r'\btaşı|\bdeğiş|\b[uU]pdate|\bgüncel|\byenile|\bdönül|\bgeç|\bkoyu|\byapılan|\b[rR]evert|\b[gG]eri|\balındı|\baktar|\byenile|(\bevril)|\bgetir', r'\b[tT]aşı|\bdeğiş|\b[uU]pdate|\bgüncel|\byenile|\bdönül|\bgeç|\bkoyu|\byapılan|\b[rR]evert|\b[gG]eri|\balındı|\baktar|\byenile|(\bevril)|\bgetir|\b[Aa]rtık',
]), ]),
('🗽 Düzeltmeler', [ ('🗽 Düzeltmeler', [
r'\b[bB]ug|\bdüzen|\bdüzelt|\bgider|\bkalk|\b[kK]aldır|\bayrıl|\b[dD]elete', r'\b[bB]ug|\bdüzen|\bdüzelt|\bgider|\bkalk|\b[kK]aldır|\bayrıl|\b[dD]elete',
@@ -5,7 +5,7 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri
# Changelog # Changelog
## ✨ Güncel ## 2.0 (2019-10-10)


### 🚀 Yenilikler ### 🚀 Yenilikler


@@ -21,6 +21,11 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 🌌 Değişikler ### 🌌 Değişikler


* 🚀 Artık dosyalara direkt olarak erişim var. [Yunus Emre]

- 🐞 GitHub'a yönlendirme sorunu giderildi
- ✨ Güzelleştirme yapıldı

* Revert "🚀 Artık dosyalar GitHub'tan bağımsız 🚀" [Yunus Emre] * Revert "🚀 Artık dosyalar GitHub'tan bağımsız 🚀" [Yunus Emre]


This reverts commit 025bd081bf2f1fef314055bc394d62f20281de8e. This reverts commit 025bd081bf2f1fef314055bc394d62f20281de8e.
@@ -29,6 +34,11 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


This reverts commit 3c807d4e2022e803d09bb55b6fa61c52c4a19605. This reverts commit 3c807d4e2022e803d09bb55b6fa61c52c4a19605.


* 🚀 Artık dosyalar GitHub'tan bağımsız 🚀 [Yunus Emre]

- Dosyaların GitHub'a yönlendirmesi engellendi
- WebSitesi üzerinden direkt olarak indirilebilmekte

* Update README.md. [Yunus Emre] * Update README.md. [Yunus Emre]


* 🏫 Istanbul University CE İÜ CE~ YEmreAk Katkıda Bulunma videosu yenilendi. [Yunus Emre] * 🏫 Istanbul University CE İÜ CE~ YEmreAk Katkıda Bulunma videosu yenilendi. [Yunus Emre]
@@ -69,11 +79,6 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 📡 Diğerler ### 📡 Diğerler


* 🚀 Artık dosyalar GitHub'tan bağımsız 🚀 [Yunus Emre]

- Dosyaların GitHub'a yönlendirmesi engellendi
- WebSitesi üzerinden direkt olarak indirilebilmekte

* 🏫 Istanbul University CE İÜ CE~ YEmreAk Katkıda Bulunma. [Yunus Emre] * 🏫 Istanbul University CE İÜ CE~ YEmreAk Katkıda Bulunma. [Yunus Emre]


* ✨ Yapıda güzelleştirme ve süsleme yapıldı. [Yunus Emre] * ✨ Yapıda güzelleştirme ve süsleme yapıldı. [Yunus Emre]

0 comments on commit 02f7604

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.