Skip to content
Permalink
Browse files

👀 Neler Değişti alanı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 28, 2019
1 parent c3c8b5a commit 126659e3ded60e747e05489da3a0728b8ee67aa1
Showing with 8 additions and 0 deletions.
  1. +8 −0 CHANGELOG.md
@@ -9,6 +9,12 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### ✨ Yenilikler ### ✨ Yenilikler


* 🔗 AI sınav sorularına bağlantı eklendi. [Yunus Emre]

@asmaamirkhan

* 📜 AI vize soruları eklendi (#44) [Asmaa Mirkhan]

* ✨ Giriş notları yenilendi. [Yunus Emre] * ✨ Giriş notları yenilendi. [Yunus Emre]


* ✨ Daha anlaşılır Issue kalıbı oluşturuldu. [Yunus Emre] * ✨ Daha anlaşılır Issue kalıbı oluşturuldu. [Yunus Emre]
@@ -33,6 +39,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 👨‍🔧 Düzeltmeler ### 👨‍🔧 Düzeltmeler


* 👨‍🔧 Adlandırmalar düzeltildi. [Yunus Emre]

* 👩‍🔧 Sayfaların Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı alanı düzenlendi. [Yunus Emre] * 👩‍🔧 Sayfaların Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı alanı düzenlendi. [Yunus Emre]
0 comments on commit 126659e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.