Skip to content
Permalink
Browse files

👨‍🔧 Ders notu isteme kalbının karmaşıklığı azaltıldı

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 31, 2019
1 parent 48a8137 commit 1a3e76a428183125454fa93c965352d6bf56e42c
Showing with 1 addition and 14 deletions.
  1. +1 −14 .github/ISSUE_TEMPLATE/lesson_note.md
@@ -4,17 +4,4 @@ about: Sadece ihtiyacın olan dersin adını yaz
labels: 📘 Ders Notu, 🆘 Yardım Lazım labels: 📘 Ders Notu, 🆘 Yardım Lazım
--- ---


## ✅ İstenenler <!-- İstediklerini maddeler halinde yazarsan hoş olur 😇 ( - ) -->

<!--
Bu alana ellemene gerek yok, biz ekledikçe işaretleyeceğiz.
-->

- [ ] 📘 Ders notu
- [ ] 📜 Sınav soruları
- [ ] ✍ Öğrenci notları
- [ ] ✨ Diğer

## 💬 Ek Notlar

<!-- Varsa ek notunu buraya yazabilirsin -->

0 comments on commit 1a3e76a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.