Skip to content
Permalink
Browse files

Ufak düzenleme (önemsiz)

  • Loading branch information
yedhrab committed Sep 18, 2019
1 parent 82f42b0 commit 284a52c236acccbf6517f4ca03a402eeb1ca3b18
@@ -0,0 +1,13 @@
# Genel Bilgiler

## Ders Bilgileri

- Ders slaytlarının **türkçeleri** için [bu sayfaya][File Org] bakabilirsin
- 2018 Proje ödevime [buradan][2018 Proje Ödevim] erişebilirsin

## Sınav Bilgileri

> Çıkmışlara benzer veya eşdeğer sorar.
[File Org]: http://w3.gazi.edu.tr/~akcayol/BM307.htm
[2018 Proje Ödevim]: https://github.com/yedhrab/CplusCalismalarim/tree/master/FileOrganizationHomework
@@ -1,13 +1 @@
# File Organization # File Organization

## Ders Bilgileri

- Ders slaytlarının **türkçeleri** için [bu sayfaya][File Org] bakabilirsin
- 2018 Proje ödevime [buradan][2018 Proje Ödevim] erişebilirsin

## Sınav Bilgileri

> Çıkmışlara benzer veya eşdeğer sorar.
[File Org]: http://w3.gazi.edu.tr/~akcayol/BM307.htm
[2018 Proje Ödevim]: https://github.com/yedhrab/CplusCalismalarim/tree/master/FileOrganizationHomework
@@ -72,6 +72,7 @@
- [Vize](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Organizasyonu%20ve%20Tasar%C4%B1m%C4%B1/Vize.md) - [Vize](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Organizasyonu%20ve%20Tasar%C4%B1m%C4%B1/Vize.md)
- [File Organization](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/File%20Organization/README.md) - [File Organization](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/File%20Organization/README.md)
- [Final](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/File%20Organization/Final.md) - [Final](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/File%20Organization/Final.md)
- [Genel Bilgiler](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/File%20Organization/Genel%20Bilgiler.md)
- [Sınav Soruları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/File%20Organization/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1.md) - [Sınav Soruları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/File%20Organization/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1.md)
- [Vize](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/File%20Organization/Vize.md) - [Vize](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/File%20Organization/Vize.md)
- [Öğrenci Notları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/File%20Organization/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1.md) - [Öğrenci Notları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/File%20Organization/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1.md)

0 comments on commit 284a52c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.