Skip to content
Permalink
Browse files

👀 Neler Değişti alanı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 28, 2019
1 parent 74a6bee commit 2b11fcbf0cb0a12248195da084b5d15d3faf4e4b
Showing with 6 additions and 0 deletions.
  1. +6 −0 CHANGELOG.md
@@ -9,6 +9,10 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### ✨ Yenilikler ### ✨ Yenilikler


* 📃 2015 Mobile Programming vizesi eklendi. [Yunus Emre]

Ufak isimlendirme düzeltmeleri de yapıldı

* 🔗 AI sınav sorularına bağlantı eklendi. [Yunus Emre] * 🔗 AI sınav sorularına bağlantı eklendi. [Yunus Emre]


@asmaamirkhan @asmaamirkhan
@@ -39,6 +43,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 👨‍🔧 Düzeltmeler ### 👨‍🔧 Düzeltmeler


* 👨‍🔧 Kablosuz notlarının adları düzeltildi. [Yunus Emre]

* 🐛 Link sorunu giderildi. [Yunus Emre] * 🐛 Link sorunu giderildi. [Yunus Emre]


* 👨‍🔧 Adlandırmalar düzeltildi. [Yunus Emre] * 👨‍🔧 Adlandırmalar düzeltildi. [Yunus Emre]

0 comments on commit 2b11fcb

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.