Skip to content
Permalink
Browse files

👀 Neler Değişti alanı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 27, 2019
1 parent 3339504 commit 2bf51050b56e23ec89222c22d7f97ec550a4fa33
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 CHANGELOG.md
@@ -82,6 +82,10 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 🌌 Değişikler ### 🌌 Değişikler


* 🚙 Sayfaların Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı ana sayfaya alındı. [Yunus Emre]

* 👀 Neler Değişti alanı yenilendi. [Yunus Emre]

* 👀 Neler Değişti alanı yenilendi. [Yunus Emre] * 👀 Neler Değişti alanı yenilendi. [Yunus Emre]


* 👀 Neler Değişti alanı yenilendi. [Yunus Emre] * 👀 Neler Değişti alanı yenilendi. [Yunus Emre]

0 comments on commit 2bf5105

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.