Skip to content
Permalink
Browse files

👀 Neler Değişti alanı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 28, 2019
1 parent 9644ae7 commit 2d676cfc11ee6532c5eeb3b2ddf5059a0255d765
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 CHANGELOG.md
@@ -49,6 +49,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 👨‍🔧 Düzeltmeler ### 👨‍🔧 Düzeltmeler


* 👨‍🔧 İsim sorunları onarıldı. [Yunus Emre]

* 🐛 Sorunlu dosya isimleri düzeltildi. [Yunus Emre] * 🐛 Sorunlu dosya isimleri düzeltildi. [Yunus Emre]


* 👨‍🔧 Emoji düzeltildi. [Yunus Emre] * 👨‍🔧 Emoji düzeltildi. [Yunus Emre]

0 comments on commit 2d676cf

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.