Skip to content
Permalink
Browse files

šŸš™ Sayfaların Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı ana sayfaya alındı

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 27, 2019
1 parent 7f8766f commit 3339504b2252e39df6e9a99b39f8e6d0bd8a6327
Showing with 15 additions and 16 deletions.
  1. +0 āˆ’16 CONTRIBUTING.md
  2. +15 āˆ’0 README.md
@@ -14,22 +14,6 @@ description: Projeye katkı sağlamak isteyenler iƧin bilgilendirme


> šŸ“Œ **Formata ([markdown](https://wiki.yemreak.com/1-programlama-notlari/0-genel-notlar/2-markdown)'a) uygun şekilde katkıda bulunursanız hoş olur šŸ˜Š** > šŸ“Œ **Formata ([markdown](https://wiki.yemreak.com/1-programlama-notlari/0-genel-notlar/2-markdown)'a) uygun şekilde katkıda bulunursanız hoş olur šŸ˜Š**

## šŸ‘·ā€ Sayfaların Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı

```txt
- Dƶnem
- Dersin Adı
- Ɩğrenci Notları
- Ders Notları
- Lab Notları
- Diğer notları
- ...
- ...
- ...
...
```

## šŸ“™ Ders Notları Ekleme ## šŸ“™ Ders Notları Ekleme


AƧık kaynaklı projeye ders notların ile katkı sağlamak iƧin: AƧık kaynaklı projeye ders notların ile katkı sağlamak iƧin:
@@ -18,6 +18,21 @@ description: Ä°stanbul Ɯniversitesi Bilgisayar MĆ¼hendisliği šŸ’» notlarını
- [šŸ’– Katkıda Bulunma Rehberi](CONTRIBUTING.md) alanından projeye **katkıda** bulunabilirsin - [šŸ’– Katkıda Bulunma Rehberi](CONTRIBUTING.md) alanından projeye **katkıda** bulunabilirsin
- **Ders notu istekleri** iƧin [šŸ¦‹ Issue](https://github.com/YEmreAk/IstanbulUniversity-CE/issues/new/choose) alanından dersin adını belirtebilirsin. - **Ders notu istekleri** iƧin [šŸ¦‹ Issue](https://github.com/YEmreAk/IstanbulUniversity-CE/issues/new/choose) alanından dersin adını belirtebilirsin.


## šŸ‘·ā€ Sayfaların Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı

```txt
- Dƶnem
- Dersin Adı
- Ɩğrenci Notları
- Ders Notları
- Lab Notları
- Diğer notları
- ...
- ...
- ...
...
```

## šŸ“ƒ TĆ¼m İƧerikler ## šŸ“ƒ TĆ¼m İƧerikler


<!--Index--> <!--Index-->

0 comments on commit 3339504

Please sign in to comment.
You canā€™t perform that action at this time.