Skip to content
Permalink
Browse files

🐛 Link sorunu giderildi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 28, 2019
1 parent 126659e commit 33b6632f5773602f787153f166625929e6717e3a
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 README.md
@@ -10,7 +10,7 @@ description: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 💻 notlarını
- Hocaların ve derslerin adları, ders konuları vs. aratabilirsin - Hocaların ve derslerin adları, ders konuları vs. aratabilirsin
- 🏹 Sağ üst köşededir, tıkladığına tepki verecektir - 🏹 Sağ üst köşededir, tıkladığına tepki verecektir
- [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından değişiklikleri görebilirsin - [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından değişiklikleri görebilirsin
- [📂 Düzenlenmemiş eski ders notlar arşivi](ttps://drive.google.com/open?id=1JPZH6Z_K59UeO-A79H0pcBIsAJlw40Y-) de ilgini çekebilir - [📂 Düzenlenmemiş eski ders notlar arşivi](https://drive.google.com/open?id=1JPZH6Z_K59UeO-A79H0pcBIsAJlw40Y-) de ilgini çekebilir
- [🏫 Okul Hakkında Bilgiler](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/README.md) alanına göz atmayı unutma - [🏫 Okul Hakkında Bilgiler](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/README.md) alanına göz atmayı unutma


> Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile ✨ gelişime ortak olabilirsin. > Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile ✨ gelişime ortak olabilirsin.

0 comments on commit 33b6632

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.