Skip to content
Permalink
Browse files

👀 Neler Değişti alanı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Nov 4, 2019
1 parent fc6b800 commit 3f8a1d9d1e902deed5b314ecf88c2768e741befd
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 CHANGELOG.md
@@ -9,6 +9,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### ✨ Yenilikler ### ✨ Yenilikler


* 📃 OS çıkmış sorular yenilendi. [Yunus Emre]

* 📕 BPG ilk 4 slayt hakkındaki notlarım eklendi. [Yunus Emre] * 📕 BPG ilk 4 slayt hakkındaki notlarım eklendi. [Yunus Emre]


- Geç eklenme sebebi, geç çıkarmış olmamdır 🙄 - Geç eklenme sebebi, geç çıkarmış olmamdır 🙄

0 comments on commit 3f8a1d9

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.