Skip to content
Permalink
Browse files

👨‍🔧 Ufak düzeltme

  • Loading branch information
yedhrab committed Nov 3, 2019
1 parent 5dcdf26 commit 40fa2b1116227fce207be481c76376d8e24be53a
@@ -11,27 +11,3 @@
- 📧 Mail grubu linkine [buradan](https://groups.google.com/forum/#!forum/iuce_mobile_programming/join) erişebilirsin - 📧 Mail grubu linkine [buradan](https://groups.google.com/forum/#!forum/iuce_mobile_programming/join) erişebilirsin
- [👨‍🏫 Classroom](https://classroom.google.com) kodu `xxvyra6` - [👨‍🏫 Classroom](https://classroom.google.com) kodu `xxvyra6`


## 📃 Android Developer Fundamentals için Print metodu

[Android Developer Fundamentals (Version 2) — Concepts](https://google-developer-training.github.io/android-developer-fundamentals-course-concepts-v2/) bağlantısındaki sayfaları yazdırmak için:

- Sitede yazdırmak istediğiniz sayfaya girin
- Chrome console'u açın
- Alttaki scripti kopyalayın
- Ardından sayfalarda ilerleyip `print()` yazın

```js
function print() {
var mywindow = window.open('', 'PRINT', 'height=400,width=600');
mywindow.document.write('<html><head><title>' + document.title + '</title>');
mywindow.document.write('</head><body >');
mywindow.document.write('<h1>' + document.title + '</h1>');
mywindow.document.write($("div.page-inner")[0].innerHTML);
mywindow.document.write('</body></html>');
mywindow.document.close(); // necessary for IE >= 10
mywindow.focus(); // necessary for IE >= 10*/
mywindow.print()
}
```
@@ -26,3 +26,28 @@ Bir kaç arkadaştan sınavda sorumlu olduğunuz içerik hakkında mailler aldı
- Lesson 7: Background tasks ( sadece 7.1 Async task ve loader - Lesson 7: Background tasks ( sadece 7.1 Async task ve loader


> [2019 Mobile Programming Google Classroom](https://classroom.google.com/u/1/c/MTc5NjQ0NTE4OTJa/p/NDM0Nzg2MDkxNzVa/details) > [2019 Mobile Programming Google Classroom](https://classroom.google.com/u/1/c/MTc5NjQ0NTE4OTJa/p/NDM0Nzg2MDkxNzVa/details)
## 📃 Android Developer Fundamentals için Print metodu

[Android Developer Fundamentals (Version 2) — Concepts](https://google-developer-training.github.io/android-developer-fundamentals-course-concepts-v2/) bağlantısındaki sayfaları yazdırmak için:

- Sitede yazdırmak istediğiniz sayfaya girin
- Chrome console'u açın
- Alttaki scripti kopyalayın
- Ardından sayfalarda ilerleyip `print()` yazın

```js
function print() {
var mywindow = window.open('', 'PRINT', 'height=400,width=600');
mywindow.document.write('<html><head><title>' + document.title + '</title>');
mywindow.document.write('</head><body >');
mywindow.document.write('<h1>' + document.title + '</h1>');
mywindow.document.write($("div.page-inner")[0].innerHTML);
mywindow.document.write('</body></html>');
mywindow.document.close(); // necessary for IE >= 10
mywindow.focus(); // necessary for IE >= 10*/
mywindow.print()
}
```

0 comments on commit 40fa2b1

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.