Skip to content
Permalink
Browse files

🍁 PR yapısı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 23, 2019
1 parent debf9aa commit 464850543711f9f65553707f332502305e2cd534
Showing with 12 additions and 8 deletions.
  1. +12 −8 .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
@@ -1,20 +1,24 @@
<!-- Yardımın ve desteğin için teşekkürler. Detaylı bilgiler için contributing dosyasına bakabilirsin. --> <!-- Yardımın ve desteğin için teşekkürler. Detaylı bilgiler için contributing dosyasına bakabilirsin. -->


## Özet ## 📑 Başlık
<!-- Short summary, referencing related issues: Closes #00, References #00, etc. --> <!-- Değişikliği özetleyen başlık, hangi issue'ye çözüm buluyorsa onunu ID'si (Örn: #12) -->


## Değişiklik Türü


- [ ] 📘 Ders notu ekleme
- [ ] 🕵️‍ Sorun tespiti
- [ ] 🐛 Sorun çözümü
- [ ] ✨ Geliştirme


## Değişikler ## Değişikler
<!-- Pull Request'te değiştirdiğin özellikler nelerdir? --> <!-- Pull Request'te değiştirdiğin özellikler nelerdir? -->


- -
- -


## Gözden Geçireceklere Tavsiyeler ## 💡 Gözden Geçireceklere Tavsiyeler
<!-- <!--
Önemli olduğunu belirmek istediğin özel notları yazabilirsin. Önemli olduğunu belirmek istediğin özel notları yazabilirsin.
Eğer kişilere yönelik bir vurgu yapacaksan @kisi yapısı ile bunu yapabilirsin Eğer kişilere yönelik bir vurgu yapacaksan @kisi yapısı ile bunu yapabilirsin
--> -->0 comments on commit 4648505

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.