Skip to content
Permalink
Browse files

👀 Neler Değişti alanı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 31, 2019
1 parent 9deb825 commit 48a81379b3f76bfa431608076a1359c1df359526
Showing with 6 additions and 0 deletions.
  1. +6 −0 CHANGELOG.md
@@ -9,6 +9,12 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### ✨ Yenilikler ### ✨ Yenilikler


* 📕 MP Vize notlarım eklendi. [Yunus Emre]

- 🧹 Haftalık notlar kaldırıldı
- 👨‍🔧 Notlarda düzenleme yapıldı
- 📃 PDF halinde tam not oluşturuldu

* 🔗 Vize bilgisinin kaynağı eklendi. [Yunus Emre] * 🔗 Vize bilgisinin kaynağı eklendi. [Yunus Emre]


* 📑 MP Vize Hakkında alanı eklendi. [Yunus Emre] * 📑 MP Vize Hakkında alanı eklendi. [Yunus Emre]

0 comments on commit 48a8137

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.