Skip to content
Permalink
Browse files

🏫 Istanbul University CE İÜ CE~ YEmreAk Katkıda Bulunma videosu eklendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 9, 2019
1 parent 3aa56f5 commit 4a23019b36edd20af4a8358627447450c23e8af9
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 README.md
@@ -39,6 +39,8 @@ Verimli olabilecek yapı tekliflerine ve **yapıcı** eleştirilere açığım.
- **Yapıcı** eleştiricileriniz veya fikirleriniz varsa sağ üst köşedeki **[👉 Edit on Github](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/blob/master/README.md)** alanından fikirlerinizi belitebilirsiniz - **Yapıcı** eleştiricileriniz veya fikirleriniz varsa sağ üst köşedeki **[👉 Edit on Github](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/blob/master/README.md)** alanından fikirlerinizi belitebilirsiniz
- Formata ([markdown](https://wiki.yemreak.com/programlama-notlari/markdown)'a) uygun şekilde öneride bulunursanız hoş olur 😊 - Formata ([markdown](https://wiki.yemreak.com/programlama-notlari/markdown)'a) uygun şekilde öneride bulunursanız hoş olur 😊


[![🏫 Istanbul University CE İÜ CE~ YEmreAk Katkıda Bulunma](http://img.youtube.com/vi/8IZQZrFpVMI/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=8IZQZrFpVMI)

## 💖 Destek ve İletişim ## 💖 Destek ve İletişim


**The [MIT License](https://choosealicense.com/licenses/mit/) © Yunus Emre Ak** **The [MIT License](https://choosealicense.com/licenses/mit/) © Yunus Emre Ak**

0 comments on commit 4a23019

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.