Skip to content
Permalink
Browse files

👀 Neler Değişti alanı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Nov 4, 2019
1 parent 01e85a4 commit 528137ee13c2585326f4f9ccecf06521424138d4
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 CHANGELOG.md
@@ -9,6 +9,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### ✨ Yenilikler ### ✨ Yenilikler


* ✨ Görsel düzenlemeler yapıldı. [Yunus Emre]

* 📃 OS çıkmış sorular yenilendi. [Yunus Emre] * 📃 OS çıkmış sorular yenilendi. [Yunus Emre]


* 📕 BPG ilk 4 slayt hakkındaki notlarım eklendi. [Yunus Emre] * 📕 BPG ilk 4 slayt hakkındaki notlarım eklendi. [Yunus Emre]

0 comments on commit 528137e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.