Skip to content
Permalink
Browse files

Kriptoloji 3. Hafta Ders Notlarım eklendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 1, 2019
1 parent 07d76ed commit 551f0b002a5e5d87846b162eaa4257963d3a3732
@@ -3,5 +3,6 @@
<!--Index--> <!--Index-->


- [Kripto 2.hafta ~ YEmreAk](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Kripto%202.hafta%20~%20YEmreAk.pdf) - [Kripto 2.hafta ~ YEmreAk](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Kripto%202.hafta%20~%20YEmreAk.pdf)
- [Kripto 3.Hafta ~ YEmreAk](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Kripto%203.Hafta%20~%20YEmreAk.pdf)


<!--Index--> <!--Index-->
@@ -33,6 +33,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 🌌 Değişikler ### 🌌 Değişikler


* Yeniden yapılandırıldı 🚧 [Yunus Emre]

* Update README.md. [Yunus Emre] * Update README.md. [Yunus Emre]


* 4. Sınıf 1. Dönem Notları\Bilişim Proje Geliştirme saatleri yenilendi. [Yunus Emre] * 4. Sınıf 1. Dönem Notları\Bilişim Proje Geliştirme saatleri yenilendi. [Yunus Emre]
@@ -15,6 +15,7 @@ description: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 💻 notlarını


En son gelen güncellemeleri [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından takip edebilirsin. En son gelen güncellemeleri [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından takip edebilirsin.


- [Kriptoloji 3. Hafta Ders Notlarım](4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1%5C%C4%B0nformasyon%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20Kriptoloji%5C%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1%5CKripto%203.Hafta%20~%20YEmreAk.pdf)
- [Bilişim Proje Geliştirme Duyurusu](4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1%5CBili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme%5C0%20-%20A%C3%A7%C4%B1klama.md) - [Bilişim Proje Geliştirme Duyurusu](4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1%5CBili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme%5C0%20-%20A%C3%A7%C4%B1klama.md)
- [Eduroamda çalışan VPN eklendi](1%20-%20Genel%20Bilgiler%5C%F0%9F%93%97%20Faydal%C4%B1%20Bilgiler.md#Eduroamda%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fan%20VPN) - [Eduroamda çalışan VPN eklendi](1%20-%20Genel%20Bilgiler%5C%F0%9F%93%97%20Faydal%C4%B1%20Bilgiler.md#Eduroamda%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fan%20VPN)


0 comments on commit 551f0b0

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.