Skip to content
Permalink
Browse files

Memnuniyet anketi notu eklendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 24, 2019
1 parent 1c034d6 commit 57c7cf7740d69918938c94a80c4372827cebb917
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 README.md
@@ -10,6 +10,8 @@ description: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 💻 notlarını
- Hocaların ve derslerin adları, ders konuları vs. aratabilirsin - Hocaların ve derslerin adları, ders konuları vs. aratabilirsin
- [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından değişiklikleri görebilirsin - [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından değişiklikleri görebilirsin


> Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile ✨ gelişime ortak olabilirsin.


## 💡 İçerik Desteğinde Bulunma veya Fikir Belirtme ## 💡 İçerik Desteğinde Bulunma veya Fikir Belirtme


0 comments on commit 57c7cf7

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.