Skip to content
Permalink
Browse files

👨‍🔧 Yazım hataları ve kusurlu bağlantılar düzeltildi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 19, 2019
1 parent b69105b commit 62e6d0f7b0a6255112f56a732471c2b018445314
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 CONTRIBUTING.md
@@ -8,10 +8,10 @@ description: Projeye katkı sağlamak isteyenler için bilgilendirme


## 💡 İçerik Desteğinde Bulunma veya Fikir Belirtme ## 💡 İçerik Desteğinde Bulunma veya Fikir Belirtme


Verimli olabilecek yapı tekliflerine ve **yapıcı** eleştirilere açığım. Verimli olabilecek yapı tekliflerine ve **yapıcı** eleştirilere açığız.


- Tavsiyelerin veya hata tespitlerin varsa [🦋 Issue](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/issues) açabilirsin - Tavsiyelerin veya hata tespitlerin varsa [🦋 Issue](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/issues) açabilirsin
- **Yapıcı** eleştiricileriniz veya fikirleriniz varsa sağ üst köşedeki **🏹 Edit on Github** alanından fikirlerinizi belitebilirsiniz - **Yapıcı** eleştirileriniz veya fikirleriniz varsa sağ üst köşedeki **🏹 Edit on Github** alanından fikirlerinizi belirtebilirsiniz


> 📌 **Formata ([markdown](https://wiki.yemreak.com/1-programlama-notlari/0-genel-notlar/2-markdown)'a) uygun şekilde katkıda bulunursanız hoş olur 😊** > 📌 **Formata ([markdown](https://wiki.yemreak.com/1-programlama-notlari/0-genel-notlar/2-markdown)'a) uygun şekilde katkıda bulunursanız hoş olur 😊**

0 comments on commit 62e6d0f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.