Skip to content
Permalink
Browse files

Daha açıklayıcı yapıldı

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 27, 2019
1 parent d3a5f00 commit 671efbb28272083557f239547a66c2793213e083
Showing with 9 additions and 5 deletions.
  1. +9 −5 .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
@@ -6,19 +6,23 @@
## Değişiklik Türü ## Değişiklik Türü


- [ ] 📘 Ders notu ekleme - [ ] 📘 Ders notu ekleme
- [ ] 📃 Sınav soruları ekleme
- [ ] 🕵️‍ Sorun tespiti - [ ] 🕵️‍ Sorun tespiti
- [ ] 🐛 Sorun çözümü - [ ] 🐛 Sorun çözümü
- [ ] ✨ Geliştirme - [ ] ✨ Geliştirme


## ✨ Değişikler ## ✨ Değişikler
<!-- Pull Request'te değiştirdiğin özellikler nelerdir? --> <!--
- Pull Request'te değiştirdiğin özellikler nelerdir?
- Issue'ye bağlı ise #'nın yanına sadece issue numarasını yazın
-->


- > Alakalı Issue: #
-
## 💡 Gözden Geçireceklere Tavsiyeler ## 💡 Gözden Geçireceklere Tavsiyeler
<!-- <!--
Önemli olduğunu belirmek istediğin özel notları yazabilirsin. - İsteğe bağlıdır
Eğer kişilere yönelik bir vurgu yapacaksan @kisi yapısı ile bunu yapabilirsin - Eğer kişilere yönelik bir vurgu yapacaksan @kisi yapısı ile bunu yapabilirsin
- Önemli olduğunu belirmek istediğin özel notları yazabilirsin
--> -->


0 comments on commit 671efbb

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.