Skip to content
Permalink
Browse files

👀 Neler Değişti alanı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 27, 2019
1 parent 938c7dd commit 69e4c1a9e35d879c0025cd6f919ac06f24a20f5c
Showing with 6 additions and 0 deletions.
  1. +6 −0 CHANGELOG.md
@@ -9,6 +9,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 🚀 Yenilikler ### 🚀 Yenilikler


* 📂 Düzenlenmemiş eski ders notlar arşivi eklendi. [Yunus Emre]

* ✨ Ders notu ekleme alanı güzelleştirildi. [Yunus Emre] * ✨ Ders notu ekleme alanı güzelleştirildi. [Yunus Emre]


* 📕 Öğrenci notu eklendi. [Yunus Emre] * 📕 Öğrenci notu eklendi. [Yunus Emre]
@@ -80,6 +82,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


* 👀 Neler Değişti alanı yenilendi. [Yunus Emre] * 👀 Neler Değişti alanı yenilendi. [Yunus Emre]


* 👀 Neler Değişti alanı yenilendi. [Yunus Emre]

* Update integrate.sh. [Yunus Emre] * Update integrate.sh. [Yunus Emre]


* 📙 Ders Notları Ekleme alanı yenilendi. [Yunus Emre] * 📙 Ders Notları Ekleme alanı yenilendi. [Yunus Emre]
@@ -183,6 +187,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 📡 Diğerler ### 📡 Diğerler


* 🚀 Emojilendi. [Yunus Emre]

* 📗 Bilgisayar Aritmetiği Ders Notları Eklendi (#34) [Abdullah Furkan Özbek] * 📗 Bilgisayar Aritmetiği Ders Notları Eklendi (#34) [Abdullah Furkan Özbek]


* 🎀 Etiket Çalışması gizlendi. [Yunus Emre] * 🎀 Etiket Çalışması gizlendi. [Yunus Emre]

0 comments on commit 69e4c1a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.