Skip to content
Permalink
Browse files

Update CHANGELOG

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 9, 2019
1 parent 025bd08 commit 6cc03d8aa6a6d747bccaa024a9ed7d29dea6c6a4
Showing with 6 additions and 1 deletion.
  1. +1 −1 .ygitchangelog.rc
  2. +5 −0 CHANGELOG.md
@@ -87,7 +87,7 @@ section_regexps = [
r'\bekle|\boluş|(\byeni )|\b[cC]reate|\barttır|\bartır' r'\bekle|\boluş|(\byeni )|\b[cC]reate|\barttır|\bartır'
]), ]),
('🌌 Değişikler', [ ('🌌 Değişikler', [
r'\btaşı|\bdeğiş|\b[uU]pdate|\bgüncel|\byenile|\bdönül|\bgeç|\bkoyu|\byapılan|\b[rR]evert|\b[gG]eri|\balındı|\baktar|\byenile|(\bevril)|\bgetir', r'\b[tT]aşı|\bdeğiş|\b[uU]pdate|\bgüncel|\byenile|\bdönül|\bgeç|\bkoyu|\byapılan|\b[rR]evert|\b[gG]eri|\balındı|\baktar|\byenile|(\bevril)|\bgetir|\b[Aa]rtık',
]), ]),
('🗽 Düzeltmeler', [ ('🗽 Düzeltmeler', [
r'\b[bB]ug|\bdüzen|\bdüzelt|\bgider|\bkalk|\b[kK]aldır|\bayrıl|\b[dD]elete', r'\b[bB]ug|\bdüzen|\bdüzelt|\bgider|\bkalk|\b[kK]aldır|\bayrıl|\b[dD]elete',
@@ -21,6 +21,11 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 🌌 Değişikler ### 🌌 Değişikler


* 🚀 Artık dosyalar GitHub'tan bağımsız 🚀 [Yunus Emre]

- Dosyaların GitHub'a yönlendirmesi engellendi
- WebSitesi üzerinden direkt olarak indirilebilmekte

* Update README.md. [Yunus Emre] * Update README.md. [Yunus Emre]


* 🏫 Istanbul University CE İÜ CE~ YEmreAk Katkıda Bulunma videosu yenilendi. [Yunus Emre] * 🏫 Istanbul University CE İÜ CE~ YEmreAk Katkıda Bulunma videosu yenilendi. [Yunus Emre]

0 comments on commit 6cc03d8

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.