Skip to content
Permalink
Browse files

Eduroamda Çalışan VPN eklendi

Genel Bilgiler\📗 Faydalı Bilgiler alanında
  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 1, 2019
1 parent 5d08975 commit 72c9c29bc6ac47a7f9b9c13fc49bb839d12f264a
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 1 - Genel Bilgiler/📗 Faydalı Bilgiler.md
@@ -12,6 +12,10 @@ Resmi site üzerinden erişmek için [buraya](https://bilgisayarmuhendislik.ista


- CV'ni tasarım sitesi olan [canva][Canva]'dan hazırlayabilirsin - CV'ni tasarım sitesi olan [canva][Canva]'dan hazırlayabilirsin


## Eduroamda Çalışan VPN

- Psiphon Pro ile VPN kullanabilirsin.

## Aksisc Anketlerini Otomatik Dolduran Script ## Aksisc Anketlerini Otomatik Dolduran Script


- [Aksisc](https://aksis.istanbulc.edu.tr/) -> [OBS](http://obs.istanbulc.edu.tr/) -> Öğrenim Bilgileri -> [Sınav Sonuçları](http://obs.istanbulc.edu.tr/OgrenimBilgileri/SinavSonuclariVeNotlar/Index) kısmına gelin. - [Aksisc](https://aksis.istanbulc.edu.tr/) -> [OBS](http://obs.istanbulc.edu.tr/) -> Öğrenim Bilgileri -> [Sınav Sonuçları](http://obs.istanbulc.edu.tr/OgrenimBilgileri/SinavSonuclariVeNotlar/Index) kısmına gelin.

0 comments on commit 72c9c29

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.