Skip to content
Permalink
Browse files

Son Güncellemeler (🧪 Deneysel) yapısı eklendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 1, 2019
1 parent d203b12 commit 7655a0bd2a09c2d28553c8cf2bc33619ed169bbb
Showing with 7 additions and 0 deletions.
  1. +7 −0 README.md
@@ -15,6 +15,13 @@ description: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 💻 notlarını
- Yani hep güncel kalacak denebilir 🚀 - Yani hep güncel kalacak denebilir 🚀
- İyi okumalar 👻 - İyi okumalar 👻


## ✨ Son Güncellemeler (🧪 Deneysel)

En son gelen güncellemeleri [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından takip edebilirsin.

- [Bilişim Proje Geliştirme Duyurusu](4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1%5CBili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme%5C0%20-%20A%C3%A7%C4%B1klama.md)
- [Eduroamda çalışan VPN eklendi](1%20-%20Genel%20Bilgiler%5C%F0%9F%93%97%20Faydal%C4%B1%20Bilgiler.md#Eduroamda%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fan%20VPN)

## 👷‍ Sayfaların Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı ## 👷‍ Sayfaların Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı


```txt ```txt

0 comments on commit 7655a0b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.