Skip to content
Permalink
Browse files

📅 Vizeye kadar işlenen konular eklendi #43

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 28, 2019
1 parent 52f9a06 commit 7a869fc17609381d527d1bd085aa5830741c712c
Showing with 14 additions and 0 deletions.
  1. +13 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Yön Eylem/Ders İçeriği/README.md
  2. +1 −0 SUMMARY.md
@@ -0,0 +1,13 @@
# 📚 Ders İçeriği

## 📅 Vizeye Kadar İşlenen Konular

- Doğrusal programlama çözüm yöntemleri
- Grafik Yöntem
- Simplex Yöntem
- Dual, primal
- Transport problemi
- Atama yontemler
- Optimizasyon yontemler

> `4. Sınıf İÜ Bilgisayar` grubundan alıntıdır.
@@ -268,6 +268,7 @@
- [📕 Öğrenci Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Neural%20Networks/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md) - [📕 Öğrenci Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Neural%20Networks/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md)
- [🆎 Harf Notu](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Neural%20Networks/Harf%20Notu.md) - [🆎 Harf Notu](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Neural%20Networks/Harf%20Notu.md)
- [📏 Yön Eylem](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Y%C3%B6n%20Eylem/README.md) - [📏 Yön Eylem](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Y%C3%B6n%20Eylem/README.md)
- [📚 Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Y%C3%B6n%20Eylem/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md)
- [📕 Öğrenci Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Y%C3%B6n%20Eylem/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md) - [📕 Öğrenci Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Y%C3%B6n%20Eylem/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md)
- [🔑 İnformasyon Güvenliği ve Kriptoloji](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0nformasyon%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20Kriptoloji/README.md) - [🔑 İnformasyon Güvenliği ve Kriptoloji](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0nformasyon%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20Kriptoloji/README.md)
- [📚 Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0nformasyon%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20Kriptoloji/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md) - [📚 Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0nformasyon%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20Kriptoloji/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md)

0 comments on commit 7a869fc

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.