Skip to content
Permalink
Browse files

Giriş notları yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 28, 2019
1 parent c57b41f commit 82565fd802b937159fb48067d4075397e1836164
Showing with 6 additions and 4 deletions.
  1. +6 −4 README.md
@@ -6,10 +6,12 @@ description: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 💻 notlarını


## 🙋‍♂️ Hoş Geldin ## 🙋‍♂️ Hoş Geldin


- **Sağ üstteki [🔍 Arama Buton](https://iuce.yemreak.com/?q=)'nu kullanmayı asla ama asla ihmal etme** - **[🔍 Arama Buton](https://iuce.yemreak.com/?q=)'nu kullanmayı asla ama asla ihmal etme**
- Hocaların ve derslerin adları, ders konuları vs. aratabilirsin - Hocaların ve derslerin adları, ders konuları vs. aratabilirsin
- 🏹 Sağ üst köşededir, tıkladığına tepki verecektir
- [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından değişiklikleri görebilirsin - [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından değişiklikleri görebilirsin
- 📂 Düzenlenmemiş eski ders notlar arşivi için [buraya](https://drive.google.com/open?id=1JPZH6Z_K59UeO-A79H0pcBIsAJlw40Y-) bakabilirsin. - [📂 Düzenlenmemiş eski ders notlar arşivi](ttps://drive.google.com/open?id=1JPZH6Z_K59UeO-A79H0pcBIsAJlw40Y-) de ilgini çekebilir
- [🏫 Okul Hakkında Bilgiler](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/README.md) alanına göz atmayı unutma


> Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile ✨ gelişime ortak olabilirsin. > Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile ✨ gelişime ortak olabilirsin.
@@ -21,8 +23,8 @@ description: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 💻 notlarını
## 👷‍ Sayfaların Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı ## 👷‍ Sayfaların Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı


```txt ```txt
- Dönem - 📚 Dönem
- Dersin Adı - 🔰 Dersin Adı
- 📚 Ders İçeriği - 📚 Ders İçeriği
- 📕 Öğrenci Notları - 📕 Öğrenci Notları
- 📃 Sınav Soruları - 📃 Sınav Soruları

0 comments on commit 82565fd

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.