Skip to content
Permalink
Browse files

⚙ Karşılama sayfısındaki sorunlu bağlantılar düzeltildi (#5)

  • Loading branch information
asmaamirkhan committed Feb 9, 2020
1 parent 14186e7 commit 853e060b489b4560980a375d2b7fd16154ef80eb
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 README.md
@@ -12,7 +12,7 @@ description: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği tüm ders notlar
- ⭐ "calculus 1 ders", "c1 ders", "fizik 2 sınav", "f2 sınav" ... - ⭐ "calculus 1 ders", "c1 ders", "fizik 2 sınav", "f2 sınav" ...
- 🏹 Sağ üst köşededir, tıklandığında yeni pencere ile tepki verecektir - 🏹 Sağ üst köşededir, tıklandığında yeni pencere ile tepki verecektir
- [📂 Düzenlenmemiş eski ders notlar arşivi](https://drive.google.com/open?id=1JPZH6Z_K59UeO-A79H0pcBIsAJlw40Y-) de ilgini çekebilir - [📂 Düzenlenmemiş eski ders notlar arşivi](https://drive.google.com/open?id=1JPZH6Z_K59UeO-A79H0pcBIsAJlw40Y-) de ilgini çekebilir
- [🏫 Okul Hakkında Bilgiler](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/README.md) alanına göz atmayı unutma - [🏫 Okul Hakkında Bilgiler](./bilgiler/README.md) alanına göz atmayı unutma


> Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile ✨ gelişime ortak olabilirsin. > Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile ✨ gelişime ortak olabilirsin.
@@ -25,7 +25,7 @@ description: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği tüm ders notlar
- 📋 Sitedeki tüm değişiklik **raporlanmaktadır** - 📋 Sitedeki tüm değişiklik **raporlanmaktadır**
- 🗑️ **Kirlilk oluşturmaması** adına alttaki linkler üzerinde derlenmektedir. - 🗑️ **Kirlilk oluşturmaması** adına alttaki linkler üzerinde derlenmektedir.
- [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) - [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md)
- [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) - [✨ Commits](https://github.com/YEmreAk/IstanbulUniversity-CE/commits/master)


> 👁️ Eski değişikliklere [buradan](./CHANGELOG-old.md) erişebilirsin > 👁️ Eski değişikliklere [buradan](./CHANGELOG-old.md) erişebilirsin
@@ -68,7 +68,7 @@ description: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği tüm ders notlar


## 🤝 Katkı Sağlayanlar ## 🤝 Katkı Sağlayanlar


✨ Katkı sağlayan arkadaşlara ([collabrator](https://github.com/YEmreAk/IstanbulUniversity-CE/graphs/contributors)) çok teşekkürler (🏆🥇🥈🥉) ✨ Katkı sağlayan arkadaşlara ([collaborator](https://github.com/YEmreAk/IstanbulUniversity-CE/graphs/contributors)) çok teşekkürler (🏆🥇🥈🥉)


- 🏆 Asmaa Mirkhan - 🏆 Asmaa Mirkhan
- 🥇 Eda Nur Var - 🥇 Eda Nur Var

0 comments on commit 853e060

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.