Skip to content
Permalink
Browse files

Ek açıklamalar eklendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Nov 6, 2019
1 parent ec3a10c commit 8ac32a7211d48b07fe80acff6b0be2d3acbb90d1
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 README.md
@@ -8,7 +8,8 @@ description: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 💻 notlarını


- **[🔍 Arama Buton](https://iuce.yemreak.com/?q=)'nu kullanmayı asla ama asla ihmal etme** - **[🔍 Arama Buton](https://iuce.yemreak.com/?q=)'nu kullanmayı asla ama asla ihmal etme**
- Hocaların ve derslerin adları, ders konuları vs. aratabilirsin - Hocaların ve derslerin adları, ders konuları vs. aratabilirsin
- 🏹 Sağ üst köşededir, tıkladığına tepki verecektir - 🏹 Sağ üst köşededir, tıklandığında yeni pencere ile tepki verecektir
- **⌚ Sayfanın en altında, en son ne zaman güncellendiği yazmaktadır**
- [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından değişiklikleri görebilirsin - [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından değişiklikleri görebilirsin
- [📂 Düzenlenmemiş eski ders notlar arşivi](https://drive.google.com/open?id=1JPZH6Z_K59UeO-A79H0pcBIsAJlw40Y-) de ilgini çekebilir - [📂 Düzenlenmemiş eski ders notlar arşivi](https://drive.google.com/open?id=1JPZH6Z_K59UeO-A79H0pcBIsAJlw40Y-) de ilgini çekebilir
- [🏫 Okul Hakkında Bilgiler](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/README.md) alanına göz atmayı unutma - [🏫 Okul Hakkında Bilgiler](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/README.md) alanına göz atmayı unutma

0 comments on commit 8ac32a7

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.