Skip to content
Permalink
Browse files

Mobile Programming notları yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Sep 18, 2019
1 parent 53a0ff2 commit 8b87bf438ec0db01466a12ea37175431cc8c5bcd
File renamed without changes.
File renamed without changes.
@@ -1,17 +1,20 @@
# Mobile Programming # 📱 Mobile Programming


## Harf Notu ## 🗽 Açıklama


### 2017 - 2018 Çan - Ders android tabanlı ilerlemektedir
- Android 4.0 sürümü temel alınacaktır


![](../../res/can_mobile_prom.png) > Android notlarım için [buraya](https://android.yemreak.com) bakabilirsin
### 2018 - 2019 Çan

![](../../res/can_mobile_prom_bitirme.png)
<!--Index--> <!--Index-->
## Harf Notu Dağılımı

- [Çan 2017](./Harf%20Notu%20Da%C4%9F%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1/%C3%87an%202017.png)
- [Çan 2018 Bitirme Sınavı](./Harf%20Notu%20Da%C4%9F%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1/%C3%87an%202018%20Bitirme%20S%C4%B1nav%C4%B1.png)

## Sınav Soruları ## Sınav Soruları


- [Final 2018 MP İÖ](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%202018%20MP%20%C4%B0%C3%96.pdf) - [Final 2018 MP İÖ](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%202018%20MP%20%C4%B0%C3%96.pdf)
@@ -23,6 +23,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin raporudur.


### 🌌 Değişikler ### 🌌 Değişikler


* Update 🤑 Ücretsiz Yazılımlar.md. [Yunus Emre]

* Staj Notları yenilendi. [Yunus Emre] * Staj Notları yenilendi. [Yunus Emre]


* 🛰 Tüm indekslemeler yeniden yapılandırıldı. [Yunus Emre] * 🛰 Tüm indekslemeler yeniden yapılandırıldı. [Yunus Emre]

0 comments on commit 8b87bf4

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.