Skip to content
Permalink
Browse files

Update CHANGELOG.md

  • Loading branch information
yedhrab committed Sep 18, 2019
1 parent a44279b commit 90ea4840f801719db5104742ac04b8de18f49707
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 CHANGELOG.md
@@ -27,6 +27,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin raporudur.


### 🌌 Değişikler ### 🌌 Değişikler


* Update İlk Günki Quiz Soruları ve Cevapları.md. [Yunus Emre]

* Bulanık mantık sayfası güncellendi. [Yunus Emre] * Bulanık mantık sayfası güncellendi. [Yunus Emre]


* Yapı kökten değişti ve iyileştirildi 🚀 [Yunus Emre] * Yapı kökten değişti ve iyileştirildi 🚀 [Yunus Emre]

0 comments on commit 90ea484

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.