Skip to content
Permalink
Browse files

Update CHANGELOG.md

  • Loading branch information
yedhrab committed Sep 18, 2019
1 parent 7c58d17 commit 956c33e350e4ae3c4cbc64674d7b1980da0fa2dc
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 CHANGELOG.md
@@ -27,6 +27,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin raporudur.


### 🌌 Değişikler ### 🌌 Değişikler


* Yapı kökten değişti ve iyileştirildi 🚀 [Yunus Emre]

* Mobile Programming notları yenilendi. [Yunus Emre] * Mobile Programming notları yenilendi. [Yunus Emre]


* Update 🤑 Ücretsiz Yazılımlar.md. [Yunus Emre] * Update 🤑 Ücretsiz Yazılımlar.md. [Yunus Emre]
@@ -46,6 +48,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin raporudur.


### 🗽 Düzeltmeler ### 🗽 Düzeltmeler


* 🐞 Sayfaların gözükmeme sorunu giderildi. [Yunus Emre]

* 🏗 Ufak yapı düzeltemesi. [Yunus Emre] * 🏗 Ufak yapı düzeltemesi. [Yunus Emre]


* Önemsiz düzeltme. [Yunus Emre] * Önemsiz düzeltme. [Yunus Emre]

0 comments on commit 956c33e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.