Skip to content
Permalink
Browse files

👀 Neler Değişti alanı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Nov 1, 2019
1 parent 0a1ae76 commit 96e205d6d0e3e55a5c7f2b747eba68b88d55c586
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 CHANGELOG.md
@@ -9,6 +9,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### ✨ Yenilikler ### ✨ Yenilikler


* 💫 AI vize notları eklendi (#46) [Asmaa Mirkhan]

* 📅 2019 Vizesi hakkında bilgiler eklendi. [Yunus Emre] * 📅 2019 Vizesi hakkında bilgiler eklendi. [Yunus Emre]


* 📕 Kablosuz haberleşme öğreni notları eklendi #24. [Yunus Emre] * 📕 Kablosuz haberleşme öğreni notları eklendi #24. [Yunus Emre]
@@ -77,6 +79,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 💫 Değişikler ### 💫 Değişikler


* 👨‍🔧 Bağlantılar yenilendi. [Yunus Emre]

* Update README.md. [Yunus Emre] * Update README.md. [Yunus Emre]


* 🚀 Emojilendirme ve düzenleme yapıldı. [Yunus Emre] * 🚀 Emojilendirme ve düzenleme yapıldı. [Yunus Emre]

0 comments on commit 96e205d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.