Skip to content
Permalink
Browse files

Staj Notları yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Sep 18, 2019
1 parent f974b52 commit 9bc45da3ab14f7f9881b86d8bd8253afaec014fc
Showing with 16 additions and 5 deletions.
  1. +14 −5 1 - Genel Bilgiler/👨‍🏫 Staj Notları.md
  2. +2 −0 CHANGELOG.md
@@ -1,13 +1,15 @@
# 👨‍🏫 Staj Notları ---
description: Staj 🎓 ile ilgili bilgileri barındırır.
---


Staj 🎓 ile ilgili bilgileri barındırır. # 👨‍🏫 Staj Notları


## Önemli Hususlar ## 🌟 Önemli Hususlar


- Resmi staj uygulama esasları için [buraya][Staj] bakabilrisin. - Resmi staj uygulama esasları için [buraya][Staj] bakabilrisin.
- Müracat: **Pazartesi** veya **Çarşamba** günleri **saat:14:00** - Müracat: **Pazartesi** veya **Çarşamba** günleri **saat:14:00**


## Şirket ile Alakalı Kısım ## 🏭 Şirket ile Alakalı Kısım


- İlk olarak [Zorunlu Staj Formu]'nu indirmen gerekmekte - İlk olarak [Zorunlu Staj Formu]'nu indirmen gerekmekte
- Kişisel bilgilerini - Kişisel bilgilerini
@@ -18,12 +20,19 @@ Staj 🎓 ile ilgili bilgileri barındırır.
- İşyeri tarafından **3 kopyası** kaşe ile birlikte imzalanır (dijital olmayacak) - İşyeri tarafından **3 kopyası** kaşe ile birlikte imzalanır (dijital olmayacak)
- [Online staj formu doldurulur](http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj90LKdgjNt2j1A1o-6wp5EXfElfX6_AvoiTEpDLAO0hK9pQ/viewform) - [Online staj formu doldurulur](http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj90LKdgjNt2j1A1o-6wp5EXfElfX6_AvoiTEpDLAO0hK9pQ/viewform)


## Staj Bitiminde Gerekli Olan Belgeler ## 🌜 Staj Bitiminde Gerekli Olan Belgeler


- [Staj Sicil Fişi](https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=2019-staj-sicil-fisi.docx) - [Staj Sicil Fişi](https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=2019-staj-sicil-fisi.docx)
- [Staj Defteri / Raporu](https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=201905-staj-defteri.docx) - [Staj Defteri / Raporu](https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=201905-staj-defteri.docx)
- ​[Staj Puantaj Cetveli](https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=2019-staj-puantaj-cetveli.xlsx) - ​[Staj Puantaj Cetveli](https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=2019-staj-puantaj-cetveli.xlsx)


## 👋 Staj Belgelerinin Teslim Şekli ve İçeriği

- Dönem başladıktan sonra **en geç 1 ay** içerisinde teslim edilmelidir
- Stajda yapılanlar gün gün olacak şekilde raporlanmalı ve bilgisayar ortamında doldurulmalıdır
- Evraklar kapalı zarf içerisinde teslim edilmelidir
- Müracat: **Pazartesi** veya **Çarşamba** günleri **saat:14:00**

<!-- ## Asgari Stajyer Maaşı <!-- ## Asgari Stajyer Maaşı
- Yeni yasayla stajyere maaş vermek **zorunludur** - Yeni yasayla stajyere maaş vermek **zorunludur**
@@ -34,6 +34,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin raporudur.


### 🗽 Düzeltmeler ### 🗽 Düzeltmeler


* Önemsiz düzeltme. [Yunus Emre]

* 🧹 Derslerin altında yazan "Yok 😅" yazısı kaldırıldı. [Yunus Emre] * 🧹 Derslerin altında yazan "Yok 😅" yazısı kaldırıldı. [Yunus Emre]


### 📡 Diğerler ### 📡 Diğerler

0 comments on commit 9bc45da

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.