Skip to content
Permalink
Browse files

Revert "Update CHANGELOG"

This reverts commit 6cc03d8.
  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 9, 2019
1 parent 57ac9df commit 9d730e9141d6d86b5da98f10e8a1f3edfef829e0
Showing with 1 addition and 6 deletions.
  1. +1 −1 .ygitchangelog.rc
  2. +0 −5 CHANGELOG.md
@@ -87,7 +87,7 @@ section_regexps = [
r'\bekle|\boluş|(\byeni )|\b[cC]reate|\barttır|\bartır' r'\bekle|\boluş|(\byeni )|\b[cC]reate|\barttır|\bartır'
]), ]),
('🌌 Değişikler', [ ('🌌 Değişikler', [
r'\b[tT]aşı|\bdeğiş|\b[uU]pdate|\bgüncel|\byenile|\bdönül|\bgeç|\bkoyu|\byapılan|\b[rR]evert|\b[gG]eri|\balındı|\baktar|\byenile|(\bevril)|\bgetir|\b[Aa]rtık', r'\btaşı|\bdeğiş|\b[uU]pdate|\bgüncel|\byenile|\bdönül|\bgeç|\bkoyu|\byapılan|\b[rR]evert|\b[gG]eri|\balındı|\baktar|\byenile|(\bevril)|\bgetir',
]), ]),
('🗽 Düzeltmeler', [ ('🗽 Düzeltmeler', [
r'\b[bB]ug|\bdüzen|\bdüzelt|\bgider|\bkalk|\b[kK]aldır|\bayrıl|\b[dD]elete', r'\b[bB]ug|\bdüzen|\bdüzelt|\bgider|\bkalk|\b[kK]aldır|\bayrıl|\b[dD]elete',
@@ -21,11 +21,6 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 🌌 Değişikler ### 🌌 Değişikler


* 🚀 Artık dosyalar GitHub'tan bağımsız 🚀 [Yunus Emre]

- Dosyaların GitHub'a yönlendirmesi engellendi
- WebSitesi üzerinden direkt olarak indirilebilmekte

* Update README.md. [Yunus Emre] * Update README.md. [Yunus Emre]


* 🏫 Istanbul University CE İÜ CE~ YEmreAk Katkıda Bulunma videosu yenilendi. [Yunus Emre] * 🏫 Istanbul University CE İÜ CE~ YEmreAk Katkıda Bulunma videosu yenilendi. [Yunus Emre]

0 comments on commit 9d730e9

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.