Skip to content
Permalink
Browse files

šŸ“• MP Vize notlarım eklendi

- šŸ§¹ Haftalık notlar kaldırıldı
- šŸ‘Øā€šŸ”§ Notlarda dĆ¼zenleme yapıldı
- šŸ“ƒ PDF halinde tam not oluşturuldu
  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 31, 2019
1 parent b24fc5f commit 9deb8259b9f23a3f068b12136c2e8e528bd01abf
@@ -2,8 +2,6 @@


<!--Index--> <!--Index-->


- [Mobil 3. Hafta ~ YEmreAk](./Mobil%203.%20Hafta%20~%20YEmreAk.pdf) - [2019 Vize MP ~ YEmreAk](./2019%20Vize%20MP%20~%20YEmreAk.pdf)
- [Mobil 4. Hafta ~ YEmreAk](./Mobil%204.%20Hafta%20~%20YEmreAk.pdf)
- [Mobil 5. Hafta ~ YEmreAk](./Mobil%205.%20Hafta%20~%20YEmreAk.pdf)


<!--Index--> <!--Index-->

0 comments on commit 9deb825

Please sign in to comment.
You canā€™t perform that action at this time.