Skip to content
Permalink
Browse files

Update README.md

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 8, 2019
1 parent 32eab26 commit 9fa926d5cdca363505c2095f9e0088bc1edfe0cf
Showing with 6 additions and 4 deletions.
  1. +6 −4 README.md
@@ -6,15 +6,17 @@ description: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 💻 notlarını


## 🗽 Hoş Geldin ## 🗽 Hoş Geldin


- Sağ üstteki [🔍 Arama Buton](https://iuce.yemreak.com/?q=)'nu kullanmayı asla ama asla ihmal etme - **Sağ üstteki [🔍 Arama Buton](https://iuce.yemreak.com/?q=)'nu kullanmayı asla ama asla ihmal etme**
- 🌊 Yeni bilgiler öğrenmemle birlikle güncellenecektir - Hocaların ve derslerin adları, ders konuları vs. aratabilirsin
- Yani hep güncel kalacak denebilir 🚀
- İyi okumalar 👻


## ✨ Son Güncellemeler ## ✨ Son Güncellemeler


En son gelen güncellemeleri [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından takip edebilirsin. En son gelen güncellemeleri [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından takip edebilirsin.


- 🌊 Yeni bilgiler öğrenmemle birlikle güncellenecektir
- Yani hep güncel kalacak denebilir 🚀 (Mezun olana kadar tabi 🙄)
- İyi okumalar 👻

## 👷‍ Sayfaların Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı ## 👷‍ Sayfaların Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı


```txt ```txt

0 comments on commit 9fa926d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.