Skip to content
Permalink
Browse files

📑 MP Vize Hakkında alanı eklendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 31, 2019
1 parent e9e0bf3 commit a278ad2b84f1c318f7b2eddfdd71738ed82f0727
Showing with 14 additions and 0 deletions.
  1. +14 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Mobile Programming/0 - Açıklama.md
@@ -11,3 +11,17 @@
- 📧 Mail grubu linkine [buradan](https://groups.google.com/forum/#!forum/iuce_mobile_programming/join) erişebilirsin - 📧 Mail grubu linkine [buradan](https://groups.google.com/forum/#!forum/iuce_mobile_programming/join) erişebilirsin
- [👨‍🏫 Classroom](https://classroom.google.com) kodu `xxvyra6` - [👨‍🏫 Classroom](https://classroom.google.com) kodu `xxvyra6`


## 📃 Vize Hakkında

Bir kaç arkadaştan sınavda sorumlu olduğunuz içerik hakkında mailler aldım. Buna istinaden Ara Sınav hakkında bilgilendirmeleri buradan alabilirsiniz.

1. Sınavımız **not açık** olacaktır. Sınavda dağılmayacak şekilde sipirallenmiş veya ciltlenmiş olarak 2 adet kaynak getirebilirsiniz. (Biri defteriniz de olabilir. 2 den fazla olmamalıdır).
2. Sınavda hiçbir elektronik alet -cep telefonu -dijital sözlük kullanamazsınız. Sözlük ihtiyacınız varsa basılı bir sözlük sınava girmeden edininiz.
3. Sınav %50 - %70 oranında test kalanıda klasik soru (kod yazımı şeklinde ) olacaktır.
4. Sorumlu olduğunuz içerik: [Android Developer Fundementals V2](https://google-developer-training.github.io/android-developer-fundamentals-course-concepts-v2/index.html) içerisindeki aşağıdaki chapterlar olacaktır.

- Lesson 1: Build your first app (tüm konular)
- Lesson 2: Activities and intents (tüm konular)
- Lesson 3: Testing, debugging, and using support libraries (tüm konulartemel seviyede bilinmesi yeterli)
- Lesson 4: User interaction (tüm konular )
- Lesson 7: Background tasks ( sadece 7.1 Async task ve loader

0 comments on commit a278ad2

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.