Skip to content
Permalink
Browse files

Son güncelleme alanı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 8, 2019
1 parent 802bcf0 commit a68548b50ea40160a2708c63b66f9f33d7db4371
Showing with 1 addition and 6 deletions.
  1. +1 −6 README.md
@@ -11,15 +11,10 @@ description: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 💻 notlarını
- Yani hep güncel kalacak denebilir 🚀 - Yani hep güncel kalacak denebilir 🚀
- İyi okumalar 👻 - İyi okumalar 👻


## ✨ Son Güncellemeler (🧪 Deneysel) ## ✨ Son Güncellemeler


En son gelen güncellemeleri [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından takip edebilirsin. En son gelen güncellemeleri [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından takip edebilirsin.


- [Sistem Proglama için Linux Kernel Güncelleme](3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1%5CSistem%20Programlama%5CA%C3%A7%C4%B1klama.md)
- [Kriptoloji 3. Hafta Ders Notlarım](4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1%5C%C4%B0nformasyon%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20Kriptoloji%5C%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1%5CKripto%203.Hafta%20~%20YEmreAk.pdf)
- [Bilişim Proje Geliştirme Duyurusu](4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1%5CBili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme%5C0%20-%20A%C3%A7%C4%B1klama.md)
- [Eduroamda çalışan VPN eklendi](1%20-%20Genel%20Bilgiler%5C%F0%9F%93%97%20Faydal%C4%B1%20Bilgiler.md#Eduroamda%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fan%20VPN)

## 👷‍ Sayfaların Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı ## 👷‍ Sayfaların Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı


```txt ```txt

0 comments on commit a68548b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.