Skip to content
Permalink
Browse files

👀 Neler Değişti alanı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Nov 3, 2019
1 parent 33e982e commit a87b088d3e294ee0b79c048254473a80efda172d
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 CHANGELOG.md
@@ -97,6 +97,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 👨‍🔧 Düzeltmeler ### 👨‍🔧 Düzeltmeler


* 🐞 Hatalı bağlantılar kaldırıldı. [Yunus Emre]

* 👨‍🔧 Adlandırmalar düzeltildi. [Yunus Emre] * 👨‍🔧 Adlandırmalar düzeltildi. [Yunus Emre]


* 👨‍🔧 Ders notu isteme kalbının karmaşıklığı azaltıldı. [Yunus Emre] * 👨‍🔧 Ders notu isteme kalbının karmaşıklığı azaltıldı. [Yunus Emre]

0 comments on commit a87b088

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.